วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหกรรมการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจัง

หวัดบุรีรัมย์ 14 อำเภอ 60 ตำบล (BRU U2T FAIR) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ความคิดเห็น