วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 (5th National and International Research Conference 2022 : NIRC V 2022) ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ความคิดเห็น