11 กุมภาพันธ์ 2565  นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการใช้งาน โปรแกรม Adobe InDesign เพื่อออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร โบร์ชัวร์หรือแผ่นพับ  ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา 

ความคิดเห็น