10 กุมภาพันธ์ 2565  ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ ในการสัมภาษณ์อธิการบดี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” (The 5th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022)

ความคิดเห็น