วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อคุณสมบัติของแสง แก่โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ในวันที่ 28 มกราคม 2565

ความคิดเห็น