วันที่ 25 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบสารสนเทศร่วมกับชุมชน”

โครงการ “การพัฒนาสารสนเทศออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”

 

ความคิดเห็น