เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานอะไรบ้าง คำถามที่ต้องการคำตอบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศ กพอ ปี 2564

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันที่ 21  มกราคม 65

ความคิดเห็น