คณะกรรมการประเมินการแข่งขันปากเปล่า 10 บทความ ในงาน “การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ในรูปแบบออนไลน์)
https://sites.google.com/g.swu.ac.th/tsg14

ความคิดเห็น