วันที่ 18 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่รุ่น 62 ขึ้นไป

ความคิดเห็น