วันที่ 15 มกราคม 2565 เข้าร่วมสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 5  ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น