12 มกราคม 2565  ร่วมกิจกรรม   “เวทีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอห้วยราช”  กิจกรรมภายใต้โครงการ “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เส้นทางการค้าโบราณจังหวัดบุรีรัมย์”

 

ความคิดเห็น