วันที่ 20พย64 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ u2t เรื่องการตลาดกลุ่มเกษตรปลอดภัย ณ วัดทรงศิลา บ้านดอนหวาย ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ วิทยากร คุณแสงรุ่ง จันทร์พายัพ

ความคิดเห็น