วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ประชุมศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสารสนเทศท่องเที่ยวบ้านบัว ในโครงการยุทธศาสตร์ 2565 เรื่องการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวตำบลบ้านบัวฯ

ความคิดเห็น