วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน

ความคิดเห็น