วันที่ 23 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรเข้าสู่มาตรฐาน

 

ความคิดเห็น