วันที่ 3 4 และ 8 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ชุมชน ในโครงการ U2T ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย และโรงเรียนบ้านหนองม้า

ความคิดเห็น