วันที่ 10 มกราคม 2565 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ หอผู้ป่วยเด็ก 3 เด็ก 4 Sick Baby โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นมากกว่าแหล่งฝึก คือ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี มีความเอื้ออาทรต่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เสมอมา รักและเคารพทุกท่านเสมอ เครดิตภาพ อ.อัครเดช และ อ.สุมาลา

ความคิดเห็น