วันที่ 10 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการเลือกรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ปรับปรุงปี 2564 และงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 18 ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ

ความคิดเห็น