ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการประกวดอาคาร และแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีอาคารเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๕ อาคาร นั้น บัดนี้ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ อาคารสิริวิทยเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ อาคารนวัตปัญญา

รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๑ ได้แก่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๒ ได้แก่ อาคาร ๕

รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๓ ได้แก่ อาคาร ๖

มอบรางวัล ณ งานฉลองปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น