สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมงานสารบรรณในงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 56 คน ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แบบออนไลน์ โดยวิทยากร คุณชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องงานสารบรรณฉบับใหม่ และแนะแนวทางการทำหนังสือราชการต่าง ๆ ตลอดจนเพิ่มเติมแนะแนวด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสอบเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษานำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติม

ความคิดเห็น