นายคชาธร วงศ์นิมิตร ได้รับ
🌟รางวัล “นัคราชนาคา”
มอบรางวัลแก่ เพจบุรีรัมย์ไปไหนดี
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ🏆
บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ภายใต้โครงการ “ฮีตวัฒนศิลป์” ประจำปี 2564
ท่านหม่อมราชวงศ์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์
ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
มอบหมายให้ ท่านไชยยานนท์ ณ เชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลแทน และประธานในพิธี
ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น