วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นคณะกรรมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น