วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมพิธีมอบริสแบรนด์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาเรียนดีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น