เวทีประชุมออนไลน์ “การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

 

ความคิดเห็น