วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ร่วม PLC ส
ระหว่าง TPCK, CLIL, PBL และ CBL แบบออนไลน์ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๕ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๓) รอบ ๑
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๒ อาคารสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น