ในระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีให้ชุมชน/สังคม ในสถานการณ์โควิด 19

ความคิดเห็น