ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติโดยใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น