ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กิจกรรมที่ 3.1 การปรับตัวทางทักษะในการทางอาชีพในชุมชนแบบ New normal และแนวทางการสร้างรายได้จากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลังจากสถานการณ์โควิด 19 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ความคิดเห็น