3 ธันวาคม 2564  ร่วมกิจกรรมเปิดเวทีอภิปรายผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการคณะวิทยาการจัดการ 

 

ความคิดเห็น