ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ครั้งที่1 /2564 วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ โถงข้างห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อพิจารณา โครงการประกวดอาคารและแม่บ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี2564

ความคิดเห็น