ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการออกแบบลวดลายผ้าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่าน Zoom ออนไลน์

ความคิดเห็น