ร่วมงาน “พิธีลงนาม การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์  รายละเอียดข่าวดังนี้

⇒รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และพิธีเปิดการแข่งขัน “Museum Pool Contest 2021 : จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ตัวแทนจากทั้ง 11 มหาวิทยาลัย ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ได้แก่ KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว, ThaiJo หรือ Thai Journals Online : แพลตฟอร์มบริหารจัดการองค์ความรู้ (วารสาร) วิชาการของประเทศ, Massive Open Online Courses หรือ MOOC ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน, Navanurak Platform : ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ และ Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้เป็นโมไบล์แอปพลิเคชันนำชมได้
⇒ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาที่โดดเด่นจากแต่ละมหาวิทยาลัย ผลงาน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ผลงานชุมชนการท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อ.เฉลิมพระเกียรติและผลงานทีม “ผการันดูล” จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ความคิดเห็น