วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมติดตามการเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน ร่วมกับนักวิจันและทีมปฏิบัติงานในพื้นที่

ความคิดเห็น