วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย เพือเตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2564  ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ U2T ตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น