วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น