วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเล่าเรื่องชุมชนและส่งเสริมการตลาดกลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ในโครงการ U2T ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

ความคิดเห็น