งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)
.
The 9th National Academic Conference of KU.CSC 2021 (9th# NAC KU.CSC 2021)
.
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์

home


.
Website: https://conference.csc.ku.ac.th/
.
Facebook ที่เกี่ยวข้อง: https://bit.ly/3l320bO

กำหนดการงานประชุมวิชาการ 2564

ความคิดเห็น