การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ณ การประชุมออนไลน์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams

  

กำหนดการการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาต

ความคิดเห็น