วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ “การเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”  จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางในการทำผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคมสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

โครงการนี้ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมพู  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน และรองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ไทรชมพู ที่ให้แนวทางในการทำผลงานทางวิชาการที่สามารถตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 154 ท่านจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ความคิดเห็น