วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ  “การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการนี้ได้บรรยายในภาควิชาการเกี่ยวกับกระบวนการเขียนและการพิจารณาวารสารในฐานข้อมูลนานาชาติที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะนักวิชาการมือใหม่ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่สนใจหรืองานวิจัยที่ดำเนินการแล้วยังไม่ได้ตีพิมพ์ว่าควรมีประเด็นในการเขียนอย่างไร ซึ่งข้อแนะนำทำให้เห็นว่าแม้เรื่องไม่น่าเชื่อถืออย่างผีก็สามารถนำมาเป็นประเด็นในการเขียนผลงานได้

ความคิดเห็น