ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 13:50 น. เข้าร่วมประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู

ความคิดเห็น