วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “วันทอง : การประกอบสร้างความเป็นชายขอบ” จัดขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมมากกว่า 50 บทความ ทางกองบรรณาธิการได้คัดเลือกจนเหลือ 33 บทความ แบ่งเป็น 3 ศาสตร์ ได้แก่ด้านมนุษยศาสต์ 15 บทความ ด้านสังคมศาสตร์  13 บทความ  ด้านภาษาศาสตร์ 5 บทความ  จาก 17 มหาวิทยาลัยครับ  ดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  2. มหาวิทยาลัยนครพนม 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12. มหาวิทยาลัยรังสิต 13. มหาวิทยาลัยศิลปากร 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 16. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทความจัดอยู่ในกลุ่มภาษาศาสตร์ ห้องประชุมที่ 5 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ. ดร.สุจิตรา  เลิศเสม  บุณยานันต์ มหาวิทยาลันราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ. ดร.ปิยจิตร  สังข์พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ผศ. ดร.ศุทธินี  พัวพรพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ในการนำเสนองสานครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงาน

ความคิดเห็น