ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการ “นวัตกรรมการบริหารจัดการ PM 2.5 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว สำหรับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์” กิจกรรม 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 จากการเผาตอซังข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภาภรณ์ ชัยจันทึก เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ความคิดเห็น