วันที่ 19 พฤจิกายน 2564 เป็นคณะดำเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ให้เป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน” ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ความคิดเห็น