สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ก่อนนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวิทยากรเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์  อบรมด้านความรู้และการฝึกปฏิบัติ และการทดสอบความรู้หลังการอบรม ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคการศึกษา 2/2564 และการปฏิบัติงานในอนาคต

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ความคิดเห็น