สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ โดยนิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ป่าธรรมาภิมุข จังหวัดตราด บรรยายธรรมแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ การเป็นนักสาธารณสุขที่ดีและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรค ซึ่งพระครูได้ให้ข้อคิดสำคัญ 3 ข้อหลัก ได้แก่ ขันติ สัจจะ และเมตตา  โดยขันติ ได้แก่ ความอดทนต่อความยากลำบากในวิชาชีพ  สัจจะ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพและเคารพตนเอง และความเมตตา ได้แก่ การเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน  ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด 2019 นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความอดทน ความพยายามในการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมทำงานในอนาคต ซึ่งให้เล็งเห็นความดีของอาชีพนี้และต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาด้วย ซึ่งนักศึกษาจะได้น้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมต่อไป

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

 

 

 

 

ความคิดเห็น