วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด ผ่านการทดสอบในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่กระตุ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเป็นรากฐานการเรียนรู้ ด้านการฟัง พูดอ่าน เขียนให้เหมาะสมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงบวก

ความคิดเห็น