กำหนดการ
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทอด ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา
พร้อมเพรียงกัน ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร (โรงทานจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน/ผู้มีจิตศรัทธา)
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประกอบพิธีสมโภชองค์กฐิน
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสร็จพิธีการสมโภชองค์กฐิน

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(จุดขึ้นรถ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต)
เวลา ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐิน จากบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
เข้าสู่วัดโพธิ์ทอง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ตามลำดับ
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
: การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

ความคิดเห็น