❇️โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
❇️ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น