ขอขอบคุณสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่นมัสการพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จังหวัดตราด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่ได้จากการฟังธรรมะที่ได้ในวันนี้

  1. เป็นคนดี
  2. มีสัจจะ
  3. เมตตา

ความคิดเห็น